Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 юни 2011 г.

7 юни 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 3 юни 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,2 млрд. евро до 176,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 5,2 млрд. евро до 342,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 8,5 млрд. евро до 842,7 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,2 млрд. евро до 73,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 6,4 млрд. евро до 336,7 млрд. евро. На 1 юни 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 116,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 110,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 75 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 20,4 млрд. евро (при 19,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 135,3 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 3 юни 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 74,9 млрд. евро и 60,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 21,1 млрд. евро до 191,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 669 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 412 28
2.1 Вземания от МВФ 74 885 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 144 527 28
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 211 270
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 024 −369
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 024 −369
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 432 134 −5 413
5.1 Основни операции по рефинансиране 110 762 −5 340
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 321 313 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −82
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 60 10
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 40 304 −6 856
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 477 867 5 168
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 135 280 0
7.2 Други ценни книжа 342 587 5 168
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 521 0
9 Други активи 301 847 5 551
Общо активи 1 898 989 −1 621
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 842 668 8 545
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 287 112 −20 067
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 191 661 −21 099
2.2 Депозитно улеснение 20 425 1 043
2.3 Срочни депозити 75 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −11
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 618 1 123
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 80 724 8 128
5.1 Сектор „Държавно управление“ 73 139 8 155
5.2 Други задължения 7 585 −27
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 022 −1 109
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 353 641
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 307 −513
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 307 −513
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 188 483 1 631
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 199 0
Общо пасиви 1 898 989 −1 621

Данни за контакт за медиите