Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 juni 2011

7 juni 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 juni 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 176,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 5,2 miljard naar EUR 342,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,5 miljard naar EUR 842,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,2 miljard naar EUR 73,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 6,4 miljard naar EUR 336,7 miljard. Op woensdag 1 juni 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 116,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 110,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 75 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 20,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 19,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 135,3 miljard. In de week die eindigde op 3 juni 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 74,9 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 21,1 miljard naar EUR 191,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.669 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.412 28
2.1 Vorderingen op het IMF 74.885 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 144.527 28
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.211 270
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.024 −369
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.024 −369
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 432.134 −5.413
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 110.762 −5.340
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 321.313 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −82
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 60 10
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 40.304 −6.856
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 477.867 5.168
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 135.280 0
7.2 Overige waardepapieren 342.587 5.168
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.521 0
9 Overige activa 301.847 5.551
Totaal activa 1.898.989 −1.621
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 842.668 8.545
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 287.112 −20.067
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 191.661 −21.099
2.2 Depositofaciliteit 20.425 1.043
2.3 Termijndeposito's 75.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 26 −11
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.618 1.123
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 80.724 8.128
5.1 Overheid 73.139 8.155
5.2 Overige verplichtingen 7.585 −27
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.022 −1.109
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.353 641
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.307 −513
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.307 −513
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 188.483 1.631
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.199 0
Totaal passiva 1.898.989 −1.621

Contactpersonen voor de media