Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 czerwca 2011 r.

7 czerwca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 czerwca 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 176,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 5,2 mld euro do poziomu 342,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,5 mld euro do poziomu 842,7 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,2 mld euro do poziomu 73,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 6,4 mld euro do poziomu 336,7 mld euro. W środę 1 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 116,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 110,8 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 75 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 20,4 mld euro (wobec 19,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 135,3 mld euro. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 czerwca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,9 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 21,1 mld euro do poziomu 191,7 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.669 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.412 28
2.1 Należności od MFW 74.885 0
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 144.527 28
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.211 270
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.024 −369
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.024 −369
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 432.134 −5.413
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 110.762 −5.340
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 321.313 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −82
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 60 10
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 40.304 −6.856
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 477.867 5.168
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 135.280 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 342.587 5.168
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.521 0
9 Pozostałe aktywa 301.847 5.551
Aktywa razem 1.898.989 −1.621
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 842.668 8.545
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 287.112 −20.067
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 191.661 −21.099
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 20.425 1.043
2.3 Depozyty terminowe 75.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −11
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.618 1.123
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 80.724 8.128
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 73.139 8.155
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.585 −27
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.022 −1.109
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.353 641
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.307 −513
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.307 −513
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 188.483 1.631
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.199 0
Pasywa razem 1.898.989 −1.621

Kontakt z mediami