Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. juuni 2011

7. juuni 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. juunil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 176,4 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 5,2 miljardi euro võrra 342,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 8,5 miljardi euro võrra 842,7 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 8,2 miljardi euro võrra 73,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 6,4 miljardi euro võrra 336,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. juunil 2011 möödus 116,1 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 110,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 75 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,1 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 20,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 19,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 135,3 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 3. juunil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,9 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 21,1 miljardi euro võrra 191,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 669 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 219 412 28
2.1 Nõuded RVFle 74 885 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 144 527 28
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 211 270
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 024 −369
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 024 −369
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 432 134 −5 413
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 110 762 −5 340
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 321 313 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −82
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 60 10
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 40 304 −6 856
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 477 867 5 168
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 135 280 0
7.2 Muud väärtpaberid 342 587 5 168
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 521 0
9 Muud varad 301 847 5 551
Varad kokku 1 898 989 −1 621
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 842 668 8 545
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 287 112 −20 067
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 191 661 −21 099
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 20 425 1 043
2.3 Tähtajalised hoiused 75 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 26 −11
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 618 1 123
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 80 724 8 128
5.1 Valitsussektor 73 139 8 155
5.2 Muud kohustused 7 585 −27
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 022 −1 109
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 353 641
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 307 −513
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 307 −513
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 188 483 1 631
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 199 0
Kohustused kokku 1 898 989 −1 621

Kontaktandmed