Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. juni 2011

7. juni 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. juni 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 176,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 5,2 mia. euro til 342,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,5 mia. euro til 842,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,2 mia. euro til 73,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 6,4 mia. euro til 336,7 mia. euro. Onsdag den 1. juni 2011 udløb en primær markedsoperation på 116,1 mia. euro, og en ny på 110,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 75 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 20,4 mia. euro (mod 19,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 135,3 mia. euro. I ugen, der sluttede den 3. juni 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,9 mia. euro og 60,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 21,1 mia. euro til 191,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.669 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.412 28
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.885 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 144.527 28
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.211 270
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.024 −369
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.024 −369
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 432.134 −5.413
5.1 Primære markedsoperationer 110.762 −5.340
5.2 Langfristede markedsoperationer 321.313 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 −82
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 60 10
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 40.304 −6.856
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 477.867 5.168
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 135.280 0
7.2 Andre værdipapirer 342.587 5.168
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.521 0
9 Andre aktiver 301.847 5.551
Aktiver i alt 1.898.989 −1.621
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 842.668 8.545
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 287.112 −20.067
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 191.661 −21.099
2.2 Indlånsfacilitet 20.425 1.043
2.3 Indskud med fast løbetid 75.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 26 −11
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.618 1.123
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 80.724 8.128
5.1 Offentlig forvaltning og service 73.139 8.155
5.2 Andre forpligtelser 7.585 −27
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.022 −1.109
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.353 641
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.307 −513
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.307 −513
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 188.483 1.631
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.199 0
Passiver i alt 1.898.989 −1.621

Medie- og pressehenvendelser