Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. birželio 3 d.

2011 m. birželio 7 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. birželio 3 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 176,4 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 5,2 mlrd. eurų – iki 342,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,5 mlrd. eurų – iki 842,7 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 8,2 mlrd. eurų – iki 73,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 336,7 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. birželio 1 d., baigėsi 116,1 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 110,8 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 75 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 20,4 mlrd. eurų (palyginti su 19,4 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) nesikeitė ir buvo 135,3 mlrd. eurų. Dėl to 2011 m. birželio 3 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,9 mlrd. eurų ir 60,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 21,1 mlrd. eurų – iki 191,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 669 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 219 412 28
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 885 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 144 527 28
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 211 270
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 024 −369
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 024 −369
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 432 134 −5 413
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 110 762 −5 340
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 321 313 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 0 −82
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 60 10
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 40 304 −6 856
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 477 867 5 168
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 135 280 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 342 587 5 168
8 Valdžios skola eurais 34 521 0
9 Kitas turtas 301 847 5 551
Visas turtas 1 898 989 −1 621
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 842 668 8 545
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 287 112 −20 067
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 191 661 −21 099
2.2 Indėlių galimybė 20 425 1 043
2.3 Terminuotieji indėliai 75 000 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −11
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 618 1 123
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 80 724 8 128
5.1 Valdžiai 73 139 8 155
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 585 −27
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 40 022 −1 109
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 353 641
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 307 −513
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 307 −513
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 0
10 Kiti įsipareigojimai 188 483 1 631
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 199 0
Visi įsipareigojimai 1 898 989 −1 621

Kontaktai žiniasklaidai