Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. červnu 2011

7. června 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. června 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) vzrostl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,2 mld. EUR na 176,4 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 5,2 mld. EUR na 342,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,5 mld. EUR na 842,7 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 8,2 mld. EUR na 73,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 6,4 mld. EUR na 336,7 mld. EUR. Ve středu 1. června 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 116,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 110,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 75 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 20,4 mld. EUR (oproti 19,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 135,3 mld. EUR. V týdnu končícím 3. června 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,9 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 21,1 mld. EUR na 191,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 669 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 412 28
2.1 Pohledávky za MMF 74 885 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 144 527 28
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 211 270
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 024 −369
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 024 −369
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 432 134 −5 413
5.1 Hlavní refinanční operace 110 762 −5 340
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 321 313 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −82
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 60 10
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 304 −6 856
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 477 867 5 168
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 135 280 0
7.2 Ostatní cenné papíry 342 587 5 168
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 521 0
9 Ostatní aktiva 301 847 5 551
Aktiva celkem 1 898 989 −1 621
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 842 668 8 545
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 287 112 −20 067
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 191 661 −21 099
2.2 Vkladová facilita 20 425 1 043
2.3 Termínované vklady 75 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 26 −11
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 618 1 123
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 80 724 8 128
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 73 139 8 155
5.2 Ostatní závazky 7 585 −27
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 022 −1 109
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 353 641
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 307 −513
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 307 −513
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 188 483 1 631
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 199 0
Pasiva celkem 1 898 989 −1 621

Kontakty pro média