Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. junija 2011

7. junij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. junija 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,2 milijarde EUR na 176,4 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 5,2 milijarde EUR na 342,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,5 milijarde EUR na 842,7 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,2 milijarde EUR na 73,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 6,4 milijarde EUR na 336,7 milijarde EUR. V sredo, 1. junija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 116,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 110,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 75 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden in v enakem znesku.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 20,4 milijarde EUR (v primerjavi z 19,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala nespremenjena na ravni 135,3 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 3. junija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,9 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 21,1 milijarde EUR na 191,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.669 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.412 28
2.1 Terjatve do MDS 74.885 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 144.527 28
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.211 270
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.024 −369
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.024 −369
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 432.134 −5.413
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 110.762 −5.340
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 321.313 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −82
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 60 10
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 40.304 −6.856
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 477.867 5.168
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 135.280 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 342.587 5.168
8 Dolg širše države v EUR 34.521 0
9 Druga sredstva 301.847 5.551
Skupaj sredstva 1.898.989 −1.621
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 842.668 8.545
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 287.112 −20.067
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 191.661 −21.099
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 20.425 1.043
2.3 Vezane vloge 75.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 26 −11
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.618 1.123
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 80.724 8.128
5.1 Širša država 73.139 8.155
5.2 Druge obveznosti 7.585 −27
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.022 −1.109
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.353 641
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.307 −513
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.307 −513
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 188.483 1.631
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.199 0
Skupaj obveznosti 1.898.989 −1.621

Stiki za medije