Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 3. jūnijā

2011. gada 7. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 3. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 176.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 5.2 mljrd. euro (līdz 342.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.5 mljrd. euro (līdz 842.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.2 mljrd. euro (līdz 73.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 6.4 mljrd. euro (līdz 336.7 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 1. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 116.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 110.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 75 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 20.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 19.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (135.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 3. jūnijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.9 mljrd. euro un 60.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 21.1 mljrd. euro (līdz 191.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,669 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,412 28
2.1 SVF debitoru parādi 74,885 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 144,527 28
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,211 270
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,024 −369
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,024 −369
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 432,134 −5,413
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 110,762 −5,340
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 321,313 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 0 −82
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 60 10
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 40,304 −6,856
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 477,867 5,168
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 135,280 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 342,587 5,168
8 Valdības parāds euro 34,521 0
9 Pārējie aktīvi 301,847 5,551
Kopā aktīvi 1,898,989 −1,621
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 842,668 8,545
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 287,112 −20,067
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 191,661 −21,099
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 20,425 1,043
2.3 Termiņnoguldījumi 75,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 26 −11
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,618 1,123
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 80,724 8,128
5.1 Saistības pret valdību 73,139 8,155
5.2 Pārējās saistības 7,585 −27
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,022 −1,109
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,353 641
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,307 −513
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,307 −513
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 188,483 1,631
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,199 0
Kopā pasīvi 1,898,989 −1,621

Kontaktinformācija presei