Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 maj 2011

17 maj 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade 13 maj 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 175,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,4 miljarder EUR till 833,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,9 miljarder EUR till 43,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 22,5 miljarder EUR till 350 miljarder EUR. Onsdagen 11 maj 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 127,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 124,8 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 83,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 80,7 miljarder EUR. Onsdagen 11 maj 2011 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 62,2 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 76 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 12,1 miljarder EUR (jämfört med 54,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 5 miljoner EUR men var ändå nästan oförändrat på 136,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,1 miljarder EUR respektive 60,4 miljarder EUR den vecka som slutade 13 maj 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 28,6 miljarder EUR till 243,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.668 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 217.453 −636
2.1 Fordringar på IMF 74.116 −6
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 143.337 −630
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.597 155
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.828 −1.313
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.828 −1.313
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 438.184 −5.778
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 124.754 −2.784
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 313.276 −3.034
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 104 97
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 50 −57
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.399 −1.772
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 472.713 1.294
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 136.508 −5
7.2 Andra värdepapper 336.206 1.299
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.548 0
9 Övriga tillgångar 291.274 4.866
Summa tillgångar 1.898.665 −3.185
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 833.346 −1.353
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 331.832 296
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 243.650 28.622
2.2 Inlåningsfacilitet 12.106 −42.138
2.3 Inlåning med fast löptid 76.000 13.823
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 76 −10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.509 −391
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 50.819 −2.873
5.1 Offentliga sektorn 43.225 −2.917
5.2 Övriga skulder 7.595 45
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.681 433
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.404 498
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.895 −1.040
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.895 −1.040
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 0
10 Övriga skulder 184.489 1.243
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.187 0
Summa skulder 1.898.665 −3.185

Kontakt för media