Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. mai 2011

17. mai 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. mail 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 175,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,3 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,4 miljardi euro võrra 833,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,9 miljardi euro võrra 43,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 22,5 miljardi euro võrra 350 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. mail 2011 möödus 127,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 124,8 miljardit eurot. Samal päeval möödus 83,7 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 80,7 miljardit eurot. Kolmapäeval, 11. mail 2011 möödus ka 62,2 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 76 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 12,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 54,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 5 miljoni euro võrra, kuid püsis siiski praktiliselt muutumatuna 136,5 miljardi euro tasemel. Langus oli tingitud tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 13. mail 2011 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 60,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 28,6 miljardi euro võrra 243,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 668 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 217 453 −636
2.1 Nõuded RVFle 74 116 −6
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 143 337 −630
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 597 155
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 828 −1 313
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 828 −1 313
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 438 184 −5 778
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 124 754 −2 784
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 313 276 −3 034
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 104 97
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 50 −57
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 50 399 −1 772
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 472 713 1 294
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 136 508 −5
7.2 Muud väärtpaberid 336 206 1 299
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 548 0
9 Muud varad 291 274 4 866
Varad kokku 1 898 665 −3 185
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 833 346 −1 353
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 331 832 296
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 243 650 28 622
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 12 106 −42 138
2.3 Tähtajalised hoiused 76 000 13 823
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 76 −10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 509 −391
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 50 819 −2 873
5.1 Valitsussektor 43 225 −2 917
5.2 Muud kohustused 7 595 45
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 40 681 433
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 404 498
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 895 −1 040
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 895 −1 040
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 0
10 Muud kohustused 184 489 1 243
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 187 0
Kohustused kokku 1 898 665 −3 185

Kontaktandmed