SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. maj 2011

17. maj 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. maj 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 175,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2), steg med 1,3 mia. euro til 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,4 mia. euro til 833,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,9 mia. euro til 43,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 22,5 mia. euro til 350 mia. euro. Onsdag den 11. maj 2011 udløb en primær markedsoperation på 127,5 mia. euro, og en ny på 124,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 83,7 milliarder euro, og en ny på 80,7 milliarder euro blev afviklet. Samme dag, onsdag den 11. maj 2011, udløb tidsindskud til en værdi af 62,2 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 76 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 12,1 mia. euro (mod 54,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev praktisk taget uændret på 136,5 mia. euro, idet de faldt med 5 mio. euro. Dette fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 13. maj 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,1 mia. euro og 60,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 28,6 mia. euro til 243,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.668 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 217.453 −636
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.116 −6
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 143.337 −630
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.597 155
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.828 −1.313
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.828 −1.313
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 438.184 −5.778
5.1 Primære markedsoperationer 124.754 −2.784
5.2 Langfristede markedsoperationer 313.276 −3.034
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 104 97
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 50 −57
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 50.399 −1.772
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 472.713 1.294
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 136.508 −5
7.2 Andre værdipapirer 336.206 1.299
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.548 0
9 Andre aktiver 291.274 4.866
Aktiver i alt 1.898.665 −3.185
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 833.346 −1.353
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 331.832 296
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 243.650 28.622
2.2 Indlånsfacilitet 12.106 −42.138
2.3 Indskud med fast løbetid 76.000 13.823
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 76 −10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.509 −391
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 50.819 −2.873
5.1 Offentlig forvaltning og service 43.225 −2.917
5.2 Andre forpligtelser 7.595 45
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.681 433
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.404 498
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 10.895 −1.040
8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.895 −1.040
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 0
10 Andre forpligtelser 184.489 1.243
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.187 0
Passiver i alt 1.898.665 −3.185
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt