Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 май 2011 г.

17 май 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 13 май 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. евро до 175,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,4 млрд. евро до 833,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 2,9 млрд. евро до 43,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 22,5 млрд. евро до 350 млрд. евро. На 11 май 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 127,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 124,8 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 83,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 80,7 млрд. евро. Също в сряда, 11 май 2011 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 62,2 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 76 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 12,1 млрд. евро (при 54,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), намаляват с 5 млн. евро, като въпреки това остават почти непроменени на стойност 136,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 13 май 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 76,1 млрд. евро и 60,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 28,6 млрд. евро до 243,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 668 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 217 453 −636
2.1 Вземания от МВФ 74 116 −6
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 143 337 −630
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 597 155
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 828 −1 313
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 828 −1 313
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 438 184 −5 778
5.1 Основни операции по рефинансиране 124 754 −2 784
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 313 276 −3 034
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 104 97
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 50 −57
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 50 399 −1 772
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 472 713 1 294
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 136 508 −5
7.2 Други ценни книжа 336 206 1 299
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 548 0
9 Други активи 291 274 4 866
Общо активи 1 898 665 −3 185
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 833 346 −1 353
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 331 832 296
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 243 650 28 622
2.2 Депозитно улеснение 12 106 −42 138
2.3 Срочни депозити 76 000 13 823
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 76 −10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 509 −391
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 50 819 −2 873
5.1 Сектор „Държавно управление“ 43 225 −2 917
5.2 Други задължения 7 595 45
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 681 433
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 404 498
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 895 −1 040
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 895 −1 040
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 0
10 Други задължения 184 489 1 243
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 187 0
Общо пасиви 1 898 665 −3 185

Данни за контакт за медиите