Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 maja 2011 r.

17 maja 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 maja 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 175,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 336,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,4 mld euro do poziomu 833,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 2,9 mld euro do poziomu 43,2 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 22,5 mld euro do poziomu 350 mld euro. W środę 11 maja 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 127,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 124,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 83,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 80,7 mld euro. Również w środę 11 maja 2011 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 62,2 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 76 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w poprzednim tygodniu było bliskie zera), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 12,1 mld euro (wobec 54,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 5 mln euro i wyniosły 136,5 mld euro, czyli praktycznie się nie zmieniły. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 13 maja 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 28,6 mld euro do poziomu 243,7 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.668 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 217.453 −636
2.1 Należności od MFW 74.116 −6
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 143.337 −630
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.597 155
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.828 −1.313
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.828 −1.313
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 438.184 −5.778
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 124.754 −2.784
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 313.276 −3.034
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 104 97
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 50 −57
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.399 −1.772
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 472.713 1.294
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 136.508 −5
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.206 1.299
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.548 0
9 Pozostałe aktywa 291.274 4.866
Aktywa razem 1.898.665 −3.185
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 833.346 −1.353
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 331.832 296
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 243.650 28.622
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 12.106 −42.138
2.3 Depozyty terminowe 76.000 13.823
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 76 −10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.509 −391
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 50.819 −2.873
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 43.225 −2.917
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.595 45
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.681 433
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.404 498
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.895 −1.040
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.895 −1.040
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.612 0
10 Pozostałe pasywa 184.489 1.243
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.187 0
Pasywa razem 1.898.665 −3.185

Kontakt z mediami