Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 mei 2011

17 mei 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 mei 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 175,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,4 miljard naar EUR 833,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,9 miljard naar EUR 43,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 22,5 miljard naar EUR 350 miljard. Op woensdag 11 mei 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 127,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 124,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 83,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 80,7 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 11 mei 2011 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 62,2 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 76 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 12,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 54,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 5 miljoen, maar bleven desalniettemin vrijwel onveranderd op EUR 136,5 miljard. Deze daling werd veroorzaakt doordat waardepapieren die waren aangekocht in het kader van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties, hun vervaldatum bereikten. In de week die eindigde op 13 mei 2011, derhalve, bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen die in het kader van het Programma voor de effectenmarkten zijn gedaan in totaal EUR 76,1 miljard en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 60,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 28,6 miljard naar EUR 243,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.668 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 217.453 −636
2.1 Vorderingen op het IMF 74.116 −6
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 143.337 −630
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.597 155
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.828 −1.313
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.828 −1.313
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 438.184 −5.778
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 124.754 −2.784
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 313.276 −3.034
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 104 97
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 50 −57
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 50.399 −1.772
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 472.713 1.294
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 136.508 −5
7.2 Overige waardepapieren 336.206 1.299
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.548 0
9 Overige activa 291.274 4.866
Totaal activa 1.898.665 −3.185
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 833.346 −1.353
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 331.832 296
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 243.650 28.622
2.2 Depositofaciliteit 12.106 −42.138
2.3 Termijndeposito's 76.000 13.823
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 76 −10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.509 −391
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.819 −2.873
5.1 Overheid 43.225 −2.917
5.2 Overige verplichtingen 7.595 45
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.681 433
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.404 498
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.895 −1.040
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 10.895 −1.040
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 0
10 Overige passiva 184.489 1.243
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.187 0
Totaal passiva 1.898.665 −3.185

Contactpersonen voor de media