Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. maja 2011

17. maj 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. maja 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,1 milijarde EUR na 175,1 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,3 milijarde EUR na 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,4 milijarde EUR na 833,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,9 milijarde EUR na 43,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 22,5 milijarde EUR na 350 milijard EUR. V sredo, 11. maja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 127,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 124,8 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 83,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 80,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle še vezane vloge v višini 62,2 milijarde EUR, zbrane so bile nove z zapadlostjo en teden v višini 76 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 12,1 milijarde EUR (v primerjavi s 54,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 5 milijonov EUR, vendar so ostala skoraj nespremenjena na ravni 136,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 13. maja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 28,6 milijarde EUR na 243,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.668 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 217.453 −636
2.1 Terjatve do MDS 74.116 −6
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 143.337 −630
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.597 155
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.828 −1.313
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.828 −1.313
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 438.184 −5.778
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 124.754 −2.784
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 313.276 −3.034
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 104 97
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 50 −57
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 50.399 −1.772
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 472.713 1.294
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 136.508 −5
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.206 1.299
8 Dolg širše države v EUR 34.548 0
9 Druga sredstva 291.274 4.866
Skupaj sredstva 1.898.665 −3.185
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 833.346 −1.353
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 331.832 296
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 243.650 28.622
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 12.106 −42.138
2.3 Vezane vloge 76.000 13.823
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 76 −10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.509 −391
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 50.819 −2.873
5.1 Širša država 43.225 −2.917
5.2 Druge obveznosti 7.595 45
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.681 433
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.404 498
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.895 −1.040
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.895 −1.040
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 0
10 Druge obveznosti 184.489 1.243
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.187 0
Skupaj obveznosti 1.898.665 −3.185

Stiki za medije