Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 13. maijā

2011. gada 17. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 13. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 175.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.4 mljrd. euro (līdz 833.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.9 mljrd. euro (līdz 43.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 22.5 mljrd. euro (līdz 350 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 11. maijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 127.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 124.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 83.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 80.7 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2011. gada 11. maijā, termiņnoguldījumiem 62.2 mljrd. euro arī apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 76 mljrd. euro apmērā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 12.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 54.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 5 milj. euro, tomēr faktiski nemainījās (136.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 13. maijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.1 mljrd. euro un 60.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 28.6 mljrd. euro (līdz 243.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,668 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 217,453 −636
2.1 SVF debitoru parādi 74,116 −6
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 143,337 −630
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,597 155
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,828 −1,313
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,828 −1,313
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 438,184 −5,778
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 124,754 −2,784
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 313,276 −3,034
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 104 97
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 50 −57
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 50,399 −1,772
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 472,713 1,294
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 136,508 −5
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,206 1,299
8 Valdības parāds euro 34,548 0
9 Pārējie aktīvi 291,274 4,866
Kopā aktīvi 1,898,665 −3,185
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 833,346 −1,353
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 331,832 296
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 243,650 28,622
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 12,106 −42,138
2.3 Termiņnoguldījumi 76,000 13,823
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 76 −10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,509 −391
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 50,819 −2,873
5.1 Saistības pret valdību 43,225 −2,917
5.2 Pārējās saistības 7,595 45
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,681 433
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,404 498
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10,895 −1,040
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10,895 −1,040
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 0
10 Pārējās saistības 184,489 1,243
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,187 0
Kopā pasīvi 1,898,665 −3,185

Kontaktinformācija presei