Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. květnu 2011

17. května 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. května 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,1 mld. EUR na 175,1 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,4 mld. EUR na 833,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 2,9 mld. EUR na 43,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 22,5 mld. EUR na 350 mld. EUR. Ve středu 11. května 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 127,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 124,8 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 83,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 80,7 mld. EUR. Ve středu 11. května 2011 byly splatné také termínované vklady o objemu 62,2 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 76 mld. EUR se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 12,1 mld. EUR (oproti 54,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 5 mil. EUR a zůstal tak prakticky beze změny na úrovni na 136,5 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 13. května 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 76,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 28,6 mld. EUR na 243,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 668 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 217 453 −636
2.1 Pohledávky za MMF 74 116 −6
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 143 337 −630
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 597 155
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 828 −1 313
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 828 −1 313
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 438 184 −5 778
5.1 Hlavní refinanční operace 124 754 −2 784
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 313 276 −3 034
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 104 97
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 50 −57
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 50 399 −1 772
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 472 713 1 294
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 136 508 −5
7.2 Ostatní cenné papíry 336 206 1 299
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 548 0
9 Ostatní aktiva 291 274 4 866
Aktiva celkem 1 898 665 −3 185
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 833 346 −1 353
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 331 832 296
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 243 650 28 622
2.2 Vkladová facilita 12 106 −42 138
2.3 Termínované vklady 76 000 13 823
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 76 −10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 509 −391
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 50 819 −2 873
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 43 225 −2 917
5.2 Ostatní závazky 7 595 45
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 681 433
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 404 498
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 895 −1 040
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 895 −1 040
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 0
10 Ostatní pasiva 184 489 1 243
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 187 0
Pasiva celkem 1 898 665 −3 185

Kontakty pro média