Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. máju 2011

17. mája 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. mája 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,1 mld. EUR na 175,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,4 mld. EUR na 833,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,9 mld. EUR na 43,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 22,5 mld. EUR na 350 mld. EUR. V stredu 11. mája 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 127,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 124,8 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 83,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 80,7 mld. EUR. V stredu 11. mája 2011 boli tiež splatné termínované vklady vo výške 62,2 mld. EUR a boli prijaté nové vklady vo výške 76 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovým objemom v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 12,1 mld. EUR (v porovnaní s 54,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 5 mil. EUR, zostal však takmer nezmenený na úrovni 136,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 13. mája 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,4 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 28,6 mld. EUR na 243,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 668 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 217 453 −636
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 116 −6
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 143 337 −630
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 597 155
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 828 −1 313
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 828 −1 313
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 438 184 −5 778
5.1 Hlavné refinančné operácie 124 754 −2 784
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 313 276 −3 034
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 104 97
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 50 −57
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 50 399 −1 772
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 472 713 1 294
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 136 508 −5
7.2 Ostatné cenné papiere 336 206 1 299
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 548 0
9 Ostatné aktíva 291 274 4 866
Úhrn aktív 1 898 665 −3 185
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 833 346 −1 353
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 331 832 296
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 243 650 28 622
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 12 106 −42 138
2.3 Termínované vklady 76 000 13 823
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 76 −10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 509 −391
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 50 819 −2 873
5.1 Verejná správa 43 225 −2 917
5.2 Ostatné záväzky 7 595 45
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 681 433
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 404 498
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 10 895 −1 040
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 10 895 −1 040
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 0
10 Ostatné pasíva 184 489 1 243
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 187 0
Úhrn pasív 1 898 665 −3 185

Kontakt pre médiá