Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 април 2011 г.

3 май 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 29 април 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,2 млрд. евро до 174,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 335,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 3,2 млрд. евро до 834,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 17,6 млрд. евро до 84,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 3,2 млрд. евро до 335,4 млрд. евро. На 27 април 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 97,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 117,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 76 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 71,4 млрд. евро. На 28 април 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 71,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 63,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 27,3 млрд. евро (при 13,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. евро до 136,5 млрд. евро. Това намаление се дължи на настъпването на падежа на ценни книжа, закупени по програмата за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 29 април 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 76,1 млрд. евро и 60,4 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 16,8 млрд. евро до 187,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 350 668 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 216 815 −1 244
2.1 Вземания от МВФ 74 236 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 142 578 −1 243
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 267 −243
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 371 −786
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 371 −786
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 434 259 12 781
5.1 Основни операции по рефинансиране 117 883 20 511
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 316 310 −7 732
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 −28
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 63 30
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 49 583 4 711
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 472 059 143
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 136 520 −75
7.2 Други ценни книжа 335 539 218
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 548 −537
9 Други активи 290 533 −8 605
Общо активи 1 894 101 6 219
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 834 430 −3 195
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 286 506 −7 209
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 187 655 −16 814
2.2 Депозитно улеснение 27 338 14 234
2.3 Срочни депозити 71 403 −4 597
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 110 −32
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 050 −203
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 92 249 17 604
5.1 Сектор „Държавно управление“ 84 424 17 637
5.2 Други задължения 7 825 −33
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 158 −1 154
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 927 −33
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 830 −1 214
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 830 −1 214
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 612 −1
10 Други задължения 182 263 1 819
11 Сметки за преоценка 305 890 0
12 Капитал и резерви 81 185 −194
Общо пасиви 1 894 101 6 219
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите