Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 kwietnia 2011 r.

3 maja 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 kwietnia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmalała o 0,2 mld euro do poziomu 174,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 335,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,2 mld euro do poziomu 834,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 17,6 mld euro do poziomu 84,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 3,2 mld euro do poziomu 335,4 mld euro. W środę 27 kwietnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 97,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 117,9 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 76 mld euro i przyjęto nowe depozyty w kwocie 71,4 mld euro, z terminem tygodniowym. W czwartek 28 kwietnia 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 71,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 63,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 27,3 mld euro (wobec 13,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,1 mld euro do poziomu 136,5 mld euro. Spadek ten wynikał z zapadnięcia papierów wartościowych zakupionych w ramach programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 29 kwietnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 76,1 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,4 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,8 mld euro do poziomu 187,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 350.668 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 216.815 −1.244
2.1 Należności od MFW 74.236 −1
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 142.578 −1.243
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.267 −243
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.371 −786
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 22.371 −786
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 434.259 12.781
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 117.883 20.511
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 316.310 −7.732
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3 −28
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 63 30
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.583 4.711
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 472.059 143
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 136.520 −75
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 335.539 218
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.548 −537
9 Pozostałe aktywa 290.533 −8.605
Aktywa razem 1.894.101 6.219
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 834.430 −3.195
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 286.506 −7.209
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 187.655 −16.814
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 27.338 14.234
2.3 Depozyty terminowe 71.403 −4.597
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 110 −32
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.050 −203
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 92.249 17.604
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 84.424 17.637
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.825 −33
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.158 −1.154
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 927 −33
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.830 −1.214
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.830 −1.214
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.612 −1
10 Pozostałe pasywa 182.263 1.819
11 Różnice z wyceny 305.890 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.185 −194
Pasywa razem 1.894.101 6.219

Kontakt z mediami