Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 april 2011

3 mei 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 april 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 174,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 335,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,2 miljard naar EUR 834,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 17,6 miljard naar EUR 84,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 3,2 miljard naar EUR 335,4 miljard. Op woensdag 27 april 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 97,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 117,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 76 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 71,4 miljard, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 28 april 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 71,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 63,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 27,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 13,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 136,5 miljard. Deze daling was het gevolg van het vervallen van in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties aangekochte waardepapieren. In de week die eindigde op 29 april 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 76,1 miljard en EUR 60,4 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,8 miljard naar EUR 187,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 350.668 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 216.815 −1.244
2.1 Vorderingen op het IMF 74.236 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.578 −1.243
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.267 −243
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.371 −786
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.371 −786
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 434.259 12.781
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 117.883 20.511
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 316.310 −7.732
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3 −28
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 63 30
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.583 4.711
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 472.059 143
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 136.520 −75
7.2 Overige waardepapieren 335.539 218
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.548 −537
9 Overige activa 290.533 −8.605
Totaal activa 1.894.101 6.219
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 834.430 −3.195
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 286.506 −7.209
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 187.655 −16.814
2.2 Depositofaciliteit 27.338 14.234
2.3 Termijndeposito's 71.403 −4.597
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 110 −32
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.050 −203
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.249 17.604
5.1 Overheid 84.424 17.637
5.2 Overige verplichtingen 7.825 −33
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.158 −1.154
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 927 −33
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.830 −1.214
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.830 −1.214
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.612 −1
10 Overige passiva 182.263 1.819
11 Herwaarderingsrekeningen 305.890 0
12 Kapitaal en reserves 81.185 −194
Totaal passiva 1.894.101 6.219

Contactpersonen voor de media