Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 29. aprill 2011

3. mai 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

29. aprillil 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 174,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,2 miljardi euro võrra 335,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 3,2 miljardi euro võrra 834,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 17,6 miljardi euro võrra 84,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3,2 miljardi euro võrra 335,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 27. aprillil 2011 möödus 97,4 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 117,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 76 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 71,4 miljardi euro väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 28. aprillil 2011 möödus 71,1 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 63,4 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 27,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 13,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,1 miljardi euro võrra 136,5 miljardi euroni, tingituna tagatud võlakirjade ostukava raames ostetud väärtpaberite tähtaja möödumisest. Selle tulemusel ulatus 29. aprillil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 76,1 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,4 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,8 miljardi euro võrra 187,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 350 668 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 216 815 −1 244
2.1 Nõuded RVFle 74 236 −1
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 142 578 −1 243
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 267 −243
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 371 −786
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 371 −786
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 434 259 12 781
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 117 883 20 511
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 316 310 −7 732
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 −28
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 63 30
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 49 583 4 711
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 472 059 143
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 136 520 −75
7.2 Muud väärtpaberid 335 539 218
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 548 −537
9 Muud varad 290 533 −8 605
Varad kokku 1 894 101 6 219
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 834 430 −3 195
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 286 506 −7 209
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 187 655 −16 814
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 27 338 14 234
2.3 Tähtajalised hoiused 71 403 −4 597
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 110 −32
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 050 −203
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 92 249 17 604
5.1 Valitsussektor 84 424 17 637
5.2 Muud kohustused 7 825 −33
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 41 158 −1 154
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 927 −33
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 830 −1 214
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 830 −1 214
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 612 −1
10 Muud kohustused 182 263 1 819
11 Ümberhindluskontod 305 890 0
12 Kapital ja reservid 81 185 −194
Kohustused kokku 1 894 101 6 219

Kontaktandmed