Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. aprila 2011

3. maj 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. aprila 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 174,7 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 335,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,2 milijarde EUR na 834,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 17,6 milijarde EUR na 84,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 3,2 milijarde EUR na 335,4 milijarde EUR. V sredo, 27. aprila 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 97,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 117,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 76 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 71,4 milijarde EUR. V četrtek, 28. aprila 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 71,1 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 63,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 27,3 milijarde EUR (v primerjavi s 13,1 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 136,5 milijarde EUR. Zmanjšanje je posledica zapadlosti sredstev, kupljenih v okviru programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 29. aprila 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 76,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 60,4 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16,8 milijarde EUR na 187,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 350.668 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 216.815 −1.244
2.1 Terjatve do MDS 74.236 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 142.578 −1.243
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.267 −243
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.371 −786
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.371 −786
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 434.259 12.781
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 117.883 20.511
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 316.310 −7.732
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3 −28
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 63 30
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 49.583 4.711
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 472.059 143
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 136.520 −75
7.2 Drugi vrednostni papirji 335.539 218
8 Dolg širše države v EUR 34.548 −537
9 Druga sredstva 290.533 −8.605
Skupaj sredstva 1.894.101 6.219
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 834.430 −3.195
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 286.506 −7.209
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 187.655 −16.814
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 27.338 14.234
2.3 Vezane vloge 71.403 −4.597
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 110 −32
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.050 −203
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 92.249 17.604
5.1 Širša država 84.424 17.637
5.2 Druge obveznosti 7.825 −33
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.158 −1.154
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 927 −33
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.830 −1.214
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.830 −1.214
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.612 −1
10 Druge obveznosti 182.263 1.819
11 Računi prevrednotenja 305.890 0
12 Kapital in rezerve 81.185 −194
Skupaj obveznosti 1.894.101 6.219

Stiki za medije