Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 29. aprīlī

2011. gada 3. maijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 29. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 174.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 335.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.2 mljrd. euro (līdz 834.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 17.6 mljrd. euro (līdz 84.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 3.2 mljrd. euro (līdz 335.4 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 27. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 97.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 117.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 76 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 71.4 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 28. aprīlī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 71.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 63.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 27.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 13.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 136.5 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās, pienākot "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros iegādāto vērtspapīru dzēšanas termiņam. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 29. aprīlī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 76.1 mljrd. euro un 60.4 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.8 mljrd. euro (līdz 187.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 350,668 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 216,815 −1,244
2.1 SVF debitoru parādi 74,236 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 142,578 −1,243
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,267 −243
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,371 −786
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,371 −786
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 434,259 12,781
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 117,883 20,511
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 316,310 −7,732
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3 −28
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 63 30
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 49,583 4,711
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 472,059 143
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 136,520 −75
7.2 Pārējie vērtspapīri 335,539 218
8 Valdības parāds euro 34,548 −537
9 Pārējie aktīvi 290,533 −8,605
Kopā aktīvi 1,894,101 6,219
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 834,430 −3,195
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 286,506 −7,209
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 187,655 −16,814
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 27,338 14,234
2.3 Termiņnoguldījumi 71,403 −4,597
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 110 −32
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,050 −203
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 92,249 17,604
5.1 Saistības pret valdību 84,424 17,637
5.2 Pārējās saistības 7,825 −33
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,158 −1,154
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 927 −33
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,830 −1,214
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,830 −1,214
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,612 −1
10 Pārējās saistības 182,263 1,819
11 Pārvērtēšanas konti 305,890 0
12 Kapitāls un rezerves 81,185 −194
Kopā pasīvi 1,894,101 6,219

Kontaktinformācija presei