Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 29. aprílu 2011

3. mája 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 29. apríla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií znížila o 0,2 mld. EUR na 174,7 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 335,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 3,2 mld. EUR na 834,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 17,6 mld. EUR na 84,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 3,2 mld. EUR na 335,4 mld. EUR. V stredu 27. apríla 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 97,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 117,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 76 mld. EUR a boli prijaté ďalšie vo výške 71,4 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 28. apríla 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 71,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 63,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 27,3 mld. EUR (v porovnaní s 13,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nadobudnutia splatnosti cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,1 mld. EUR na 136,5 mld. EUR. V týždni končiacom sa 29. apríla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 76,1 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,4 mld. EUR. Portfóliá programu pre trhy s cennými papiermi i programu nákupu krytých dlhopisov sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,8 mld. EUR na 187,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 350 668 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 216 815 −1 244
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 236 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 142 578 −1 243
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 267 −243
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 371 −786
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 371 −786
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 434 259 12 781
5.1 Hlavné refinančné operácie 117 883 20 511
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 316 310 −7 732
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 −28
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 63 30
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 583 4 711
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 472 059 143
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 136 520 −75
7.2 Ostatné cenné papiere 335 539 218
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 548 −537
9 Ostatné aktíva 290 533 −8 605
Úhrn aktív 1 894 101 6 219
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 834 430 −3 195
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 286 506 −7 209
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 187 655 −16 814
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 27 338 14 234
2.3 Termínované vklady 71 403 −4 597
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 110 −32
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 050 −203
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 92 249 17 604
5.1 Verejná správa 84 424 17 637
5.2 Ostatné záväzky 7 825 −33
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 158 −1 154
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 927 −33
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 830 −1 214
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 830 −1 214
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 612 −1
10 Ostatné pasíva 182 263 1 819
11 Účty precenenia 305 890 0
12 Kapitál a rezervy 81 185 −194
Úhrn pasív 1 894 101 6 219
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá