Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. april 2011

3. maj 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. april 2011 forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 174,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,2 mia. euro til 335,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,2 mia. euro til 834,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 17,6 mia. euro til 84,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 3,2 mia. euro til 335,4 mia. euro. Onsdag den 27. april 2011 udløb en primær markedsoperation på 97,4 mia. euro, og en ny på 117,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 76 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til en værdi af 71,4 mia. euro. Torsdag den 28. april 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 71,1 mia. euro, og en ny på 63,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 27,3 mia. euro (mod 13,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,1 mia. euro til 136,5 mia. euro. Dette fald skyldtes forfaldne værdipapirer opkøbt under programmet til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede 29. april 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 76,1 mia. euro og 60,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,8 mia. euro til 187,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 350.668 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 216.815 −1.244
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.236 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 142.578 −1.243
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.267 −243
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.371 −786
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.371 −786
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 434.259 12.781
5.1 Primære markedsoperationer 117.883 20.511
5.2 Langfristede markedsoperationer 316.310 −7.732
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3 −28
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 63 30
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 49.583 4.711
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 472.059 143
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 136.520 −75
7.2 Andre værdipapirer 335.539 218
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.548 −537
9 Andre aktiver 290.533 −8.605
Aktiver i alt 1.894.101 6.219
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 834.430 −3.195
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 286.506 −7.209
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 187.655 −16.814
2.2 Indlånsfacilitet 27.338 14.234
2.3 Indskud med fast løbetid 71.403 −4.597
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 110 −32
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.050 −203
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 92.249 17.604
5.1 Offentlig forvaltning og service 84.424 17.637
5.2 Andre forpligtelser 7.825 −33
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.158 −1.154
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 927 −33
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.830 −1.214
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.830 −1.214
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.612 −1
10 Andre forpligtelser 182.263 1.819
11 Revalueringskonti 305.890 0
12 Kapital og reserver 81.185 −194
Passiver i alt 1.894.101 6.219

Medie- og pressehenvendelser