Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. dubnu 2011

3. května 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 29. dubna 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí snížil o 0,2 mld. EUR na 174,7 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 335,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,2 mld. EUR na 834,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 17,6 mld. EUR na 84,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 3,2 mld. EUR na 335,4 mld. EUR. Ve středu 27. dubna 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 97,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 117,9 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 76 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 71,4 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 28. dubna 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 71,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 63,4 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 27,3 mld. EUR (oproti 13,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se snížil o 0,1 mld. EUR na 136,5 mld. EUR. Tento pokles byl způsoben splatností cenných papírů koupených v rámci programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 29. dubna 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 76,1 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,4 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,8 mld. EUR na 187,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 350 668 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 216 815 −1 244
2.1 Pohledávky za MMF 74 236 −1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 142 578 −1 243
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 267 −243
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 371 −786
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 371 −786
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 434 259 12 781
5.1 Hlavní refinanční operace 117 883 20 511
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 316 310 −7 732
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 −28
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 63 30
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 49 583 4 711
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 472 059 143
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 136 520 −75
7.2 Ostatní cenné papíry 335 539 218
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 548 −537
9 Ostatní aktiva 290 533 −8 605
Aktiva celkem 1 894 101 6 219
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 834 430 −3 195
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 286 506 −7 209
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 187 655 −16 814
2.2 Vkladová facilita 27 338 14 234
2.3 Termínované vklady 71 403 −4 597
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 110 −32
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 050 −203
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 92 249 17 604
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 84 424 17 637
5.2 Ostatní závazky 7 825 −33
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 158 −1 154
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 927 −33
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 830 −1 214
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 830 −1 214
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 612 −1
10 Ostatní pasiva 182 263 1 819
11 Účty přecenění 305 890 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 185 −194
Pasiva celkem 1 894 101 6 219

Kontakty pro média