Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. balandžio 29 d.

2011 m. gegužės 3 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. balandžio 29 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 174,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 335,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 834,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 17,6 mlrd. eurų – iki 84,4 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 3,2 mlrd. eurų – iki 335,4 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. balandžio 27 d., baigėsi 97,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 117,9 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 76 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 71,4 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2011 m. balandžio 28 d., baigėsi 71,1 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 63,4 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (apytikriai toks pat kaip praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 27,3 mlrd. eurų (palyginti su 13,1 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,1 mlrd. eurų – iki 136,5 mlrd. eurų, pasibaigus pagal padengtų obligacijų pirkimo programą įsigytų vertybinių popierių išpirkimo terminui. Dėl to 2011 m. balandžio 29 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 76,1 mlrd. eurų ir 60,4 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,8 mlrd. eurų – iki 187,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 350 668 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 216 815 −1 244
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 236 −1
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 142 578 −1 243
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 267 −243
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 22 371 −786
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 22 371 −786
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 434 259 12 781
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 117 883 20 511
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 316 310 −7 732
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 −28
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 63 30
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 49 583 4 711
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 472 059 143
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 136 520 −75
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 335 539 218
8 Valdžios skola eurais 34 548 −537
9 Kitas turtas 290 533 −8 605
Visas turtas 1 894 101 6 219
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 834 430 −3 195
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 286 506 −7 209
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 187 655 −16 814
2.2 Indėlių galimybė 27 338 14 234
2.3 Terminuotieji indėliai 71 403 −4 597
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 110 −32
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 050 −203
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 92 249 17 604
5.1 Valdžiai 84 424 17 637
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 825 −33
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 158 −1 154
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 927 −33
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 830 −1 214
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 830 −1 214
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 612 −1
10 Kiti įsipareigojimai 182 263 1 819
11 Perkainojimo sąskaitos 305 890 0
12 Kapitalas ir rezervai 81 185 −194
Visi įsipareigojimai 1 894 101 6 219

Kontaktai žiniasklaidai