Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 29 april 2011

3 maj 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 29 april 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 174,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 335,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,2 miljarder EUR till 834,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 17,6 miljarder EUR till 84,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 3,2 miljarder EUR till 335,4 miljarder EUR. Onsdagen den 27 april 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 97,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 117,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 76 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 71,4 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls. Torsdagen den 28 april 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 71,1 miljarder EUR och ersattes av en ny på 63,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 27,3 miljarder EUR (jämfört med 13,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 136,5 miljarder EUR. Minskningen berodde på att värdepapper anskaffade inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer förföll. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 76,1 miljarder EUR respektive 60,4 miljarder EUR den vecka som slutade den 29 april 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,8 miljarder EUR till 187,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 350.668 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 216.815 −1.244
2.1 Fordringar på IMF 74.236 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 142.578 −1.243
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.267 −243
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.371 −786
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.371 −786
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 434.259 12.781
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 117.883 20.511
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 316.310 −7.732
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3 −28
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 63 30
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.583 4.711
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 472.059 143
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 136.520 −75
7.2 Andra värdepapper 335.539 218
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.548 −537
9 Övriga tillgångar 290.533 −8.605
Summa tillgångar 1.894.101 6.219
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 834.430 −3.195
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 286.506 −7.209
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 187.655 −16.814
2.2 Inlåningsfacilitet 27.338 14.234
2.3 Inlåning med fast löptid 71.403 −4.597
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 110 −32
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.050 −203
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 92.249 17.604
5.1 Offentliga sektorn 84.424 17.637
5.2 Övriga skulder 7.825 −33
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.158 −1.154
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 927 −33
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.830 −1.214
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.830 −1.214
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.612 −1
10 Övriga skulder 182.263 1.819
11 Värderegleringskonton 305.890 0
12 Eget kapital 81.185 −194
Summa skulder 1.894.101 6.219

Kontakt för media