Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 oktober 2010

19 oktober 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 oktober 2010 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen ett nettoköp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 176,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 Oktober 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 560 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 310,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 814 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 7,2 miljarder EUR till 86 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 63 miljarder EUR till 419,2 miljarder EUR. Onsdagen den 13 oktober 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 197 miljarder EUR och ersattes med en ny på 186 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 37,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 52,2 miljarder EUR. Onsdagen den 13 oktober 2010 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 63,5 miljarder EUR och ny inlåning, till samma belopp och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,4 miljarder EUR (jämfört med 0,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 35,8 miljarder EUR (jämfört med 94,4 miljarder EUR föregående vecka).

Det fanns inga nya avvecklade köp inom värdepappersprogrammet under veckan och Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var alltså oförändrat på 124,3 miljarder EUR. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 63,3 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 15 oktober 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 77 miljarder EUR till 228,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.411 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 219.894 6
2.1 Fordringar på IMF 69.986 −31
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.907 37
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.202 −146
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.164 −1.178
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.164 −1.178
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 518.524 4.323
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 185.984 −11.065
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 331.077 14.333
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.442 1.050
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 5
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 29.876 796
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 434.855 1.526
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 124.317 0
7.2 Andra värdepapper 310.539 1.526
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.975 0
9 Övriga tillgångar 263.043 3.665
Summa tillgångar 1.876.946 8.993
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 813.990 −1.867
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 328.024 18.339
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 228.684 76.966
2.2 Inlåningsfacilitet 35.782 −58.632
2.3 Inlåning med fast löptid 63.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 59 4
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 721 −474
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 92.171 −6.983
5.1 Offentliga sektorn 86.019 −7.196
5.2 Övriga skulder 6.151 212
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 42.406 −160
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 878 −749
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.820 424
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.820 424
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 157.340 463
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.876.946 8.993

Kontakt för media