Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. oktobra 2010

19. oktober 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. oktobra 2010, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica neto nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 176,7 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
14. oktober 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 560 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1,5 milijarde EUR na 310,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,9 milijarde EUR na 814 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 7,2 milijarde EUR na 86 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 63 milijard EUR na 419,2 milijarde EUR. V sredo, 13. oktobra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 197 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 186 milijard EUR. Na isti dan je zapadla tudi operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 37,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 52,2 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 13. oktobra 2010, so zapadle vezane vloge v višini 63,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,4 milijarde EUR (v primerjavi z 0,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 35,8 milijarde EUR (v primerjavi s 94,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Ker v tem tednu niso bili poravnani nobeni novi nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, so imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) ostala nespremenjena na ravni 124,3 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 15. oktobra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 63,3 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 77 milijard EUR na 228,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.411 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 219.894 6
2.1 Terjatve do MDS 69.986 −31
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.907 37
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.202 −146
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.164 −1.178
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.164 −1.178
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 518.524 4.323
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 185.984 −11.065
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 331.077 14.333
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.442 1.050
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 5
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 29.876 796
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 434.855 1.526
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 124.317 0
7.2 Drugi vrednostni papirji 310.539 1.526
8 Dolg širše države v EUR 34.975 0
9 Druga sredstva 263.043 3.665
Skupaj sredstva 1.876.946 8.993
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 813.990 −1.867
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 328.024 18.339
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 228.684 76.966
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 35.782 −58.632
2.3 Vezane vloge 63.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 59 4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 721 −474
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 92.171 −6.983
5.1 Širša država 86.019 −7.196
5.2 Druge obveznosti 6.151 212
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 42.406 −160
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 878 −749
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.820 424
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.820 424
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 157.340 463
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.876.946 8.993

Stiki za medije