Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 oktober 2010

19 oktober 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 oktober 2010 was de stijging van EUR 1 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de netto aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 176,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 oktober 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 560 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,5 miljard naar EUR 310,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 814 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 7,2 miljard naar EUR 86 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 63 miljard naar EUR 419,2 miljard. Op woensdag 13 oktober 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 197 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 186 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 37,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 52,2 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 13 oktober 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 63,5 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van hetzelfde bedrag aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,4 miljard (vergeleken met EUR 0,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 35,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 94,4 miljard in de voorafgaande week).

Aangezien er gedurende de week geen nieuwe verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) plaatsvonden, bleven de door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) onveranderd op EUR 124,3 miljard. Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 15 oktober 2010 respectievelijk EUR 63,3 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 77 miljard naar EUR 228,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.411 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 219.894 6
2.1 Vorderingen op het IMF 69.986 −31
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.907 37
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.202 −146
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.164 −1.178
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.164 −1.178
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 518.524 4.323
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 185.984 −11.065
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 331.077 14.333
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.442 1.050
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 5
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 29.876 796
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 434.855 1.526
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 124.317 0
7.2 Overige waardepapieren 310.539 1.526
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.975 0
9 Overige activa 263.043 3.665
Totaal activa 1.876.946 8.993
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 813.990 −1.867
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 328.024 18.339
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 228.684 76.966
2.2 Depositofaciliteit 35.782 −58.632
2.3 Termijndeposito's 63.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 59 4
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 721 −474
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 92.171 −6.983
5.1 Overheid 86.019 −7.196
5.2 Overige verplichtingen 6.151 212
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 42.406 −160
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 878 −749
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.820 424
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.820 424
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 157.340 463
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.876.946 8.993

Contactpersonen voor de media