Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. oktoober 2010

19. oktoober 2010

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

15. oktoobril 2010 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 176,7 miljardi euroni.

Erakorralised operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. oktoober 2010 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 60 miljonit USA dollarit 560 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,5 miljardi euro võrra 310,5 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 814 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 7,2 miljardi euro võrra 86 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 63 miljardi euro võrra 419,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. oktoobril 2010 möödus 197 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 186 miljardit eurot. Samal päeval möödus 37,9 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 52,2 miljardit eurot. Kolmapäeval, 13. oktoobril 2010 möödus ka 63,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 1,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 35,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 94,4 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Kuna nädala jooksul väärtpaberiturgude programmi raames uusi oste ei arveldatud, püsis eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht muutumatuna 124,3 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 15. oktoobril 2010 lõppenud nädalal väärtpaberiturgude programmi raames tehtud ostutehingute väärtus 63,3 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostuprogrammi portfelli väärtus 61 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 77 miljardi euro võrra 228,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 334 411 1
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 219 894 6
2.1 Nõuded RVFle 69 986 −31
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 907 37
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 24 202 −146
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 17 164 −1 178
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 164 −1 178
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 518 524 4 323
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 185 984 −11 065
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 331 077 14 333
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 1 442 1 050
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 22 5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 29 876 796
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 434 855 1 526
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 124 317 0
7.2 Muud väärtpaberid 310 539 1 526
8 Valitsussektori võlg eurodes 34 975 0
9 Muud varad 263 043 3 665
Varad kokku 1 876 946 8 993
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 813 990 −1 867
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 328 024 18 339
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 228 684 76 966
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 35 782 −58 632
2.3 Tähtajalised hoiused 63 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 59 4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 721 −474
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 92 171 −6 983
5.1 Valitsussektor 86 019 −7 196
5.2 Muud kohustused 6 151 212
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 42 406 −160
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 878 −749
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 12 820 424
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 12 820 424
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 53 665 0
10 Muud kohustused 157 340 463
11 Ümberhindluskontod 296 740 0
12 Kapital ja reservid 78 191 0
Kohustused kokku 1 876 946 8 993

Kontaktandmed