Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 15. oktobrī

2010. gada 19. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 15. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 176.7 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 14. oktobris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 60 milj. ASV dolāru 560 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.5 mljrd. euro (līdz 310.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 814 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.2 mljrd. euro (līdz 86 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 63 mljrd. euro (līdz 419.2 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 13. oktobrī galvenajai refinansēšanas operācijai 197 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 186 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 37.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 52.2 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 13. oktobrī arī termiņnoguldījumiem 63.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 35.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 94.4 mljrd. euro).

Tā kā šajā nedēļā netika veikti jauni pirkumi Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (124.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 15. oktobrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 63.3 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 77 mljrd. euro (līdz 228.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,411 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 219,894 6
2.1 SVF debitoru parādi 69,986 −31
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,907 37
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,202 −146
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,164 −1,178
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,164 −1,178
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 518,524 4,323
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 185,984 −11,065
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 331,077 14,333
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,442 1,050
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 5
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 29,876 796
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 434,855 1,526
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 124,317 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 310,539 1,526
8 Valdības parāds euro 34,975 0
9 Pārējie aktīvi 263,043 3,665
Kopā aktīvi 1,876,946 8,993
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 813,990 −1,867
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 328,024 18,339
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 228,684 76,966
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 35,782 −58,632
2.3 Termiņnoguldījumi 63,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 59 4
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 721 −474
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 92,171 −6,983
5.1 Saistības pret valdību 86,019 −7,196
5.2 Pārējās saistības 6,151 212
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 42,406 −160
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 878 −749
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,820 424
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,820 424
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 157,340 463
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,876,946 8,993

Kontaktinformācija presei