Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. októbru 2010

19. októbra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. októbra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí jednou z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri tabuľku) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 176,7 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. októbra 2010 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 560 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 1,5 mld. EUR na 310,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,9 mld. EUR na 814 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 7,2 mld. EUR na 86 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 63 mld. EUR na 419,2 mld. EUR. V stredu 13. októbra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 197 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 186 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 37,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 52,2 mld. EUR. V stredu 13. októbra 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 63,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 1,4 mld. EUR (v porovnaní s 0,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 35,8 mld. EUR (v porovnaní s 94,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Keďže počas týždňa neboli v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zaznamenané žiadne nové vyrovnané nákupy, objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa nezmenil a predstavuje 124,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 15. októbra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 63,3 mld. EUR a hodnota portólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 77 mld. EUR na 228,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 411 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 219 894 6
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 986 −31
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 907 37
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 202 −146
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 164 −1 178
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 164 −1 178
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 518 524 4 323
5.1 Hlavné refinančné operácie 185 984 −11 065
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 331 077 14 333
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 442 1 050
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 5
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 29 876 796
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 434 855 1 526
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 124 317 0
7.2 Ostatné cenné papiere 310 539 1 526
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 975 0
9 Ostatné aktíva 263 043 3 665
Úhrn aktív 1 876 946 8 993
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 813 990 −1 867
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 328 024 18 339
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 228 684 76 966
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 35 782 −58 632
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 59 4
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 721 −474
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 92 171 −6 983
5.1 Verejná správa 86 019 −7 196
5.2 Ostatné záväzky 6 151 212
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 42 406 −160
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 878 −749
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 820 424
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 820 424
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 157 340 463
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 876 946 8 993

Kontakt pre médiá