Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 октомври 2010 г.

19 октомври 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 15 октомври 2010 г., отразява нетната покупка на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 176,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 октомври 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 560 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,5 млрд. евро до 310,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,9 млрд. евро до 814 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват със 7,2 млрд. евро до 86 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 63 млрд. евро до 419,2 млрд. евро. На 13 октомври 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 197 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 186 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 37,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 52,2 млрд. евро. Също в сряда, 13 октомври 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 63,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,4 млрд. евро (при 0,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 35,8 млрд. евро (при 94,4 млрд. евро през предходната седмица).

Той като през седмицата не са извършвани нови заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа, наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) остават непроменени – 124,3 млрд. евро. В резултат на това през седмицата, която приключва на 15 октомври 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации възлиза съответно на 63,3 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 77 млрд. евро до 228,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 411 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 219 894 6
2.1 Вземания от МВФ 69 986 −31
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 907 37
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 202 −146
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 164 −1 178
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 164 −1 178
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 518 524 4 323
5.1 Основни операции по рефинансиране 185 984 −11 065
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 331 077 14 333
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 442 1 050
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 5
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 29 876 796
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 434 855 1 526
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 124 317 0
7.2 Други ценни книжа 310 539 1 526
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 975 0
9 Други активи 263 043 3 665
Общо активи 1 876 946 8 993
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 813 990 −1 867
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 328 024 18 339
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 228 684 76 966
2.2 Депозитно улеснение 35 782 −58 632
2.3 Срочни депозити 63 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 59 4
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 721 −474
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 92 171 −6 983
5.1 Сектор „Държавно управление“ 86 019 −7 196
5.2 Други задължения 6 151 212
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 42 406 −160
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 878 −749
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 820 424
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 820 424
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 157 340 463
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 876 946 8 993

Данни за контакт за медиите