Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. říjnu 2010

19. října 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. října 2010 odráželo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR čistý nákup zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 176,7 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné operace
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. října 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 60 mil. USD 560 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,5 mld. EUR na 310,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,9 mld. EUR na 814 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 7,2 mld. EUR na 86 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 63 mld. EUR na 419,2 mld. EUR. Ve středu 13. října 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 197 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 186 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace ve výši 37,9 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 52,2 mld. EUR. Rovněž ve středu 13. října 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 63,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,4 mld. EUR (oproti 0,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 35,8 mld. EUR (oproti 94,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Vzhledem k tomu, že v rámci programu pro trhy cenných papírů nebyly během týdne vypořádány žádné nové nákupy, objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 124,3 mld. EUR. V týdnu končícím 15. října 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 63,3 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 77 mld. EUR na 228,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 411 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 219 894 6
2.1 Pohledávky za MMF 69 986 −31
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 907 37
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 202 −146
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 164 −1 178
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 164 −1 178
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 518 524 4 323
5.1 Hlavní refinanční operace 185 984 −11 065
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 331 077 14 333
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 442 1 050
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 5
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 29 876 796
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 434 855 1 526
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 124 317 0
7.2 Ostatní cenné papíry 310 539 1 526
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 975 0
9 Ostatní aktiva 263 043 3 665
Aktiva celkem 1 876 946 8 993
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 813 990 −1 867
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 328 024 18 339
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 228 684 76 966
2.2 Vkladová facilita 35 782 −58 632
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 59 4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 721 −474
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 92 171 −6 983
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 86 019 −7 196
5.2 Ostatní závazky 6 151 212
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 42 406 −160
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 878 −749
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 820 424
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 820 424
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 157 340 463
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 876 946 8 993

Kontakty pro média