Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. oktober 2010

19. oktober 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. oktober 2010, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 176,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. oktober 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 560 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,5 mia. euro til 310,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,9 mia. euro til 814 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 7,2 mia. euro til 86 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 63 mia. euro til 419,2 mia. euro. Onsdag den 13. oktober 2010 udløb en primær markedsoperation på 197 mia. euro, og en ny på 186 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 37,9 mia. euro, og en ny på 52,2 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 13. oktober 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 63,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge på det samme beløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,4 mia. euro (mod 0,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 35,8 mia. euro (mod 94,4 mia. euro i ugen før).

Da der i ugens løb ikke blev afviklet nye opkøb under Securities Markets Programme, var Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) uændret på 124,3 mia. euro. I ugen, der sluttede den 15. oktober 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds henholdsvis 63,3 mia. euro og 61 mia. euro. Begge porteføljer er regnskabsmæssigt blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 77 mia. euro til 228,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.411 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 219.894 6
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.986 −31
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.907 37
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.202 −146
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.164 −1.178
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.164 −1.178
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 518.524 4.323
5.1 Primære markedsoperationer 185.984 −11.065
5.2 Langfristede markedsoperationer 331.077 14.333
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.442 1.050
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 22 5
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 29.876 796
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 434.855 1.526
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 124.317 0
7.2 Andre værdipapirer 310.539 1.526
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.975 0
9 Andre aktiver 263.043 3.665
Aktiver i alt 1.876.946 8.993
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 813.990 −1.867
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 328.024 18.339
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 228.684 76.966
2.2 Indlånsfacilitet 35.782 −58.632
2.3 Indskud med fast løbetid 63.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 59 4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 721 −474
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 92.171 −6.983
5.1 Offentlig forvaltning og service 86.019 −7.196
5.2 Andre forpligtelser 6.151 212
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 42.406 −160
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 878 −749
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.820 424
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.820 424
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 157.340 463
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.876.946 8.993

Medie- og pressehenvendelser