Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 października 2010 r.

19 października 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 października 2010 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z nabycia netto złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 176,7 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14 października 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 560 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,5 mld euro do poziomu 310,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,9 mld euro do poziomu 814 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 7,2 mld euro do poziomu 86 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 63 mld euro do poziomu 419,2 mld euro. W środę 13 października 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 197 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 186 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 37,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 52,2 mld euro. Również w środę 13 października 2010 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 63,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na tę samą kwotę, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,4 mld euro (wobec 0,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 35,8 mld euro (wobec 94,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Ze względu na brak w omawianym tygodniu nowych rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 124,3 mld EUR. W efekcie w tygodniu zakończonym 15 października 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 63,3 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 77 mld euro do poziomu 228,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.411 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 219.894 6
2.1 Należności od MFW 69.986 −31
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.907 37
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.202 −146
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.164 −1.178
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.164 −1.178
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 518.524 4.323
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 185.984 −11.065
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 331.077 14.333
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.442 1.050
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 5
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 29.876 796
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 434.855 1.526
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 124.317 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 310.539 1.526
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.975 0
9 Pozostałe aktywa 263.043 3.665
Aktywa razem 1.876.946 8.993
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 813.990 −1.867
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 328.024 18.339
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 228.684 76.966
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 35.782 −58.632
2.3 Depozyty terminowe 63.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 59 4
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 721 −474
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 92.171 −6.983
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 86.019 −7.196
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.151 212
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 42.406 −160
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 878 −749
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.820 424
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.820 424
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 157.340 463
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.876.946 8.993

Kontakt z mediami