Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 11 декември 2009 г.

15 декември 2009 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 11 декември  2009 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 1,1 млрд. евро до 163,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 декември 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 4,4 млрд. швейцарски франка 3,7 млрд. швейцарски франка
10 декември 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 11,6 млрд. щатски долара 9,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,3 млрд. евро до 302,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 4,1 млрд. евро до 789,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 11,1 млрд. евро до 131,1 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 72,4 млрд. евро до 597,2 млрд. евро. На 8 декември 2009 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 58,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 55,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 2,5 млрд. евро с матуритет 27 дни и бе извършено плащането по нова на стойност 2,7 млрд. евро с матуритет 43 дни. На 10 декември 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 3,2 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 2,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 18,2 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 1,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 32,1 млрд. евро (при 123,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 0,4 млрд. евро до 26,7 млрд. евро през седмицата, която приключва на 11 декември 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 83,2 млрд. евро до 242,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 238 146 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 191 939 −721
2.1 Вземания от МВФ 62 241 7
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 129 698 −728
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 34 941 −1 032
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 159 −495
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 159 −495
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 629 285 −18 834
5.1 Основни операции по рефинансиране 56 457 −2 349
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 572 565 −16 581
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 238 100
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 25 −3
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 429 1 861
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 328 916 692
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 26 654 429
7.2 Други ценни книжа 302 262 263
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 191 0
9 Други активи 245 535 3 641
Общо активи 1 744 542 −14 887
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 789 353 4 132
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 274 667 −8 065
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 242 564 83 193
2.2 Депозитно улеснение 32 093 −91 268
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 11 10
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 250 −136
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 139 807 −11 119
5.1 Сектор „Държавно управление“ 131 109 −11 125
5.2 Други задължения 8 697 6
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 48 918 −696
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 581 345
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 038 −980
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 038 −980
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 50 906 0
10 Други задължения 162 806 1 631
11 Сметки за преоценка 192 254 0
12 Капитал и резерви 72 963 0
Общо пасиви 1 744 542 −14 887

Данни за контакт за медиите