Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 11 december 2009

15 december 2009

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 11 december 2009 was de daling van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,1 miljard naar EUR 163,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 december 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 4,4 miljard CHF 3,7 miljard
10 december 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 11,6 miljard USD 9,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 302,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 4,1 miljard naar EUR 789,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 11,1 miljard naar EUR 131,1 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 72,4 miljard naar EUR 597,2 miljard. Op dinsdag 8 december 2009 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 58,1 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 55,8 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 2,5 miljard, met een looptijd van 27 dagen, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,7 miljard, met een looptijd van 43 dagen, verrekend. Op donderdag 10 december verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 3,2 miljard, met een looptijd van drie maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 18,2 miljard, met een looptijd van 6 maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 1,7 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 32,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 123,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 11 december 2009 met EUR 0,4 miljard naar EUR 26,7 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 83,2 miljard naar EUR 242,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 238.146 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 191.939 −721
2.1 Vorderingen op het IMF 62.241 7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 129.698 −728
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 34.941 −1.032
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.159 −495
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.159 −495
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 629.285 −18.834
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 56.457 −2.349
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 572.565 −16.581
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 238 100
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 25 −3
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.429 1.861
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 328.916 692
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 26.654 429
7.2 Overige waardepapieren 302.262 263
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.191 0
9 Overige activa 245.535 3.641
Totaal activa 1.744.542 −14.887
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 789.353 4.132
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 274.667 −8.065
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 242.564 83.193
2.2 Depositofaciliteit 32.093 −91.268
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 11 10
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 250 −136
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.807 −11.119
5.1 Overheid 131.109 −11.125
5.2 Overige verplichtingen 8.697 6
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.918 −696
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.581 345
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.038 −980
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.038 −980
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 50.906 0
10 Overige passiva 162.806 1.631
11 Herwaarderingsrekeningen 192.254 0
12 Kapitaal en reserves 72.963 0
Totaal passiva 1.744.542 −14.887

Contactpersonen voor de media