Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 11. decembrī

2009. gada 15. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 11. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 163.4 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 9. decembris Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 4.4 mljrd. Šveices franku 3.7 mljrd. Šveices franku
2009. gada 10. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 11.6 mljrd. ASV dolāru 9.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF ārvalstu valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.3 mljrd. euro (līdz 302.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 4.1 mljrd. euro (līdz 789.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.1 mljrd. euro (līdz 131.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 72.4 mljrd. euro (līdz 597.2 mljrd. euro). Otrdien, 2009. gada 8. decembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 58.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 55.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 2.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 27 dienas pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 43 dienas. Ceturtdien, 2009. gada 10. decembrī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 3.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 18.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 1.7 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 32.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 123.4 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 11. decembrī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 26.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 83.2 mljrd. euro (līdz 242.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 238,146 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 191,939 −721
2.1 SVF debitoru parādi 62,241 7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 129,698 −728
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 34,941 −1,032
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,159 −495
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,159 −495
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 629,285 −18,834
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 56,457 −2,349
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 572,565 −16,581
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 238 100
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 25 −3
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,429 1,861
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 328,916 692
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 26,654 429
7.2 Pārējie vērtspapīri 302,262 263
8 Valdības parāds euro 36,191 0
9 Pārējie aktīvi 245,535 3,641
Kopā aktīvi 1,744,542 −14,887
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 789,353 4,132
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 274,667 −8,065
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 242,564 83,193
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 32,093 −91,268
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 11 10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 250 −136
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 139,807 −11,119
5.1 Saistības pret valdību 131,109 −11,125
5.2 Pārējās saistības 8,697 6
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 48,918 −696
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,581 345
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,038 −980
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,038 −980
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 50,906 0
10 Pārējās saistības 162,806 1,631
11 Pārvērtēšanas konti 192,254 0
12 Kapitāls un rezerves 72,963 0
Kopā pasīvi 1,744,542 −14,887

Kontaktinformācija presei