Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 11. december 2009

15. december 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 11. december 2009, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro. Stigningen afspejlede en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,1 mia. euro til 163,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. december 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 4,4 mia. CHF 3,7 mia.
10. december 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 11,6 mia. USD 9,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,3 mia. euro til 302,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 4,1 mia. euro til 789,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 11,1 mia. euro til 131,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 72,4 mia. euro til 597,2 mia. euro. Tirsdag den 8. december 2009 udløb en primær markedsoperation på 58,1 mia. euro, og en ny på 55,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 2,5 mia. euro med en løbetid på 27 dage, og en ny på 2,7 mia. euro, med en løbetid på 43 dage, blev afviklet. Torsdag den 10. december 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 3,2 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 2,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 18,2 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 1,7 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 32,1 mia. euro (mod 123,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,4 mia. euro til 26,7 mia. euro i ugen, der sluttede den 11. december 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 83,2 mia. euro til 242,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 238.146 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 191.939 −721
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.241 7
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 129.698 −728
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 34.941 −1.032
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.159 −495
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.159 −495
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 629.285 −18.834
5.1 Primære markedsoperationer 56.457 −2.349
5.2 Langfristede markedsoperationer 572.565 −16.581
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 238 100
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 25 −3
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.429 1.861
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 328.916 692
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 26.654 429
7.2 Andre værdipapirer 302.262 263
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.191 0
9 Andre aktiver 245.535 3.641
Aktiver i alt 1.744.542 −14.887
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 789.353 4.132
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 274.667 −8.065
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 242.564 83.193
2.2 Indlånsfacilitet 32.093 −91.268
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 11 10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 250 −136
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 139.807 −11.119
5.1 Offentlig forvaltning og service 131.109 −11.125
5.2 Andre forpligtelser 8.697 6
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 48.918 −696
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.581 345
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.038 −980
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.038 −980
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 50.906 0
10 Andre forpligtelser 162.806 1.631
11 Revalueringskonti 192.254 0
12 Kapital og reserver 72.963 0
Passiver i alt 1.744.542 −14.887

Medie- og pressehenvendelser