Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 grudnia 2009 r.

15 grudnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 11 grudnia 2009 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln euro wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1,1 mld euro do poziomu 163,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 grudnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 4,4 mld CHF 3,7 mld CHF
10 grudnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 11,6 mld USD 9,6 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 302,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 4,1 mld euro do poziomu 789,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 11,1 mld euro do poziomu 131,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 72,4 mld euro do poziomu 597,2 mld euro. We wtorek 8 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 58,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 55,8 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 2,5 mld euro, z terminem zapadalności 27 dni, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,7 mld euro, z terminem zapadalności 43 dni. W czwartek 10 grudnia 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 3,2 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,9 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 18,2 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 1,7 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 32,1 mld euro (wobec 123,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 11 grudnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,4 mld euro do poziomu 26,7 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 83,2 mld euro do poziomu 242,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 238.146 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 191.939 −721
2.1 Należności od MFW 62.241 7
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 129.698 −728
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 34.941 −1.032
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.159 −495
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 15.159 −495
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 629.285 −18.834
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 56.457 −2.349
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 572.565 −16.581
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 238 100
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 25 −3
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.429 1.861
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 328.916 692
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 26.654 429
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 302.262 263
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.191 0
9 Pozostałe aktywa 245.535 3.641
Aktywa razem 1.744.542 −14.887
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 789.353 4.132
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 274.667 −8.065
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 242.564 83.193
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 32.093 −91.268
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 11 10
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 250 −136
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 139.807 −11.119
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 131.109 −11.125
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.697 6
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 48.918 −696
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.581 345
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.038 −980
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.038 −980
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 50.906 0
10 Pozostałe pasywa 162.806 1.631
11 Różnice z wyceny 192.254 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.963 0
Pasywa razem 1.744.542 −14.887

Kontakt z mediami