Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 11. decembra 2009

15. december 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 11. decembra 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 1,1 milijarde EUR na 163,4 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. december 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 4,4 mrd CHF 3,7 mrd CHF
10. december 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 11,6 mrd USD 9,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) ter švicarsko in ameriško centralno banko. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 302,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 4,1 milijarde EUR na 789,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 11,1 milijarde EUR na 131,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 72,4 milijarde EUR na 597,2 milijarde EUR. V torek, 8. decembra 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 58,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 55,8 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 2,5 milijarde EUR in z zapadlostjo 27 dni, poravnana je bila nova v višini 2,7 milijarde EUR in z zapadlostjo 43 dni. V četrtek, 10. decembra 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 3,2 milijarde EUR in z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 2,9 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 18,2 milijarde EUR in z zapadlostjo šest mesecev, poravnana je bila nova v višini 1,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 32,1 milijarde EUR (v primerjavi z 123,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 11. decembra 2009, povečala za 0,4 milijarde EUR na 26,7 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 83,2 milijarde EUR na 242,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 238.146 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 191.939 −721
2.1 Terjatve do MDS 62.241 7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 129.698 −728
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 34.941 −1.032
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.159 −495
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.159 −495
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 629.285 −18.834
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 56.457 −2.349
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 572.565 −16.581
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 238 100
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 25 −3
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.429 1.861
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 328.916 692
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 26.654 429
7.2 Drugi vrednostni papirji 302.262 263
8 Dolg širše države v EUR 36.191 0
9 Druga sredstva 245.535 3.641
Skupaj sredstva 1.744.542 −14.887
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 789.353 4.132
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 274.667 −8.065
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 242.564 83.193
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 32.093 −91.268
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 11 10
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 250 −136
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 139.807 −11.119
5.1 Širša država 131.109 −11.125
5.2 Druge obveznosti 8.697 6
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 48.918 −696
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.581 345
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.038 −980
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.038 −980
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 50.906 0
10 Druge obveznosti 162.806 1.631
11 Računi prevrednotenja 192.254 0
12 Kapital in rezerve 72.963 0
Skupaj obveznosti 1.744.542 −14.887

Stiki za medije