Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 11. decembru 2009

15. decembra 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 11. decembra 2009 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 1,1 mld. EUR na 163,4 mld. EUR.

Mimoriadne obchody
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. decembra 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 4,4 mld. CHF 3,7 mld. CHF
10. decembra 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 11,6 mld. USD 9,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 302,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 4,1 mld. EUR na 789,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 11,1 mld. EUR na 131,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 72,4 mld. EUR na 597,2 mld. EUR. V utorok 8. decembra 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 58,1 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 55,8 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 2,5 mld. EUR so splatnosťou 27 dní a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 2,7 mld. EUR so splatnosťou 43 dní. Vo štvrtok 10. decembra 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 3,2 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 2,9 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 18,2 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová v hodnote 1,7 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 32,1 mld. EUR (v porovnaní so 123,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 11. decembra 2009 zvýšil o 0,4 mld. EUR na 26,7 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 83,2 mld. EUR na 242,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 238 146 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 191 939 −721
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 241 7
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 129 698 −728
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 34 941 −1 032
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 159 −495
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 159 −495
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 629 285 −18 834
5.1 Hlavné refinančné operácie 56 457 −2 349
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 572 565 −16 581
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 238 100
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 25 −3
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 429 1 861
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 328 916 692
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 26 654 429
7.2 Ostatné cenné papiere 302 262 263
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 191 0
9 Ostatné aktíva 245 535 3 641
Úhrn aktív 1 744 542 −14 887
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 789 353 4 132
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 274 667 −8 065
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 242 564 83 193
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 32 093 −91 268
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 11 10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 250 −136
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 139 807 −11 119
5.1 Verejná správa 131 109 −11 125
5.2 Ostatné záväzky 8 697 6
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 48 918 −696
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 581 345
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 038 −980
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 038 −980
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 50 906 0
10 Ostatné pasíva 162 806 1 631
11 Účty precenenia 192 254 0
12 Kapitál a rezervy 72 963 0
Úhrn pasív 1 744 542 −14 887

Kontakt pre médiá