Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 december 2009

15 december 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 december 2009 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,1 miljarder EUR till 163,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 december 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 4,4 miljarder CHF 3,7 miljarder CHF
10 december 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 11,6 miljarder USD 9,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 302,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 4,1 miljarder EUR till 789,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 11,1 miljarder EUR till 131,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 72,4 miljarder EUR till 597,2 miljarder EUR. Tisdagen den 8 december 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 58,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 55,8 EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 2,5 miljarder EUR, med en löptid på 27 dagar, och ersattes med en ny på 2,7 miljarder EUR, med en löptid på 43 dagar. Torsdagen den 10 december 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 3,2 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 2,9 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 18,2 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 1,7 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 32,1 miljarder EUR (jämfört med 123,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 26,7 miljarder EUR för den vecka som slutade den 11 december 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 83,2 miljarder EUR till 242,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.146 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 191.939 −721
2.1 Fordringar på IMF 62.241 7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 129.698 −728
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 34.941 −1.032
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.159 −495
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.159 −495
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 629.285 −18.834
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 56.457 −2.349
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 572.565 −16.581
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 238 100
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 25 −3
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.429 1.861
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 328.916 692
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 26.654 429
7.2 Andra värdepapper 302.262 263
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.191 0
9 Övriga tillgångar 245.535 3.641
Summa tillgångar 1.744.542 −14.887
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 789.353 4.132
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 274.667 −8.065
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 242.564 83.193
2.2 Inlåningsfacilitet 32.093 −91.268
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 11 10
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 250 −136
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 139.807 −11.119
5.1 Offentliga sektorn 131.109 −11.125
5.2 Övriga skulder 8.697 6
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 48.918 −696
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.581 345
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.038 −980
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.038 −980
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 162.806 1.631
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.963 0
Summa skulder 1.744.542 −14.887

Kontakt för media