Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. prosinci 2009

15. prosince 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. prosince 2009 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 1,1 mld. EUR na 163,4 mld. EUR.

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. prosince 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 4,4 mld. CHF 3,7 mld. CHF
10. prosince 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 11,6 mld. USD 9,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,3 mld. EUR na 302,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) se zvýšila o 4,1 mld. EUR na 789,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 11,1 mld. EUR na 131,1 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 72,4 mld. EUR na 597,2 mld. EUR. V úterý 8. prosince 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 58,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 55,8 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 2,5 mld. EUR se splatností 27 dní a byla vypořádána další ve výši 2,7 mld. EUR se splatností 43 dny. Ve čtvrtek 10. prosince 2009 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 3,2 mld. EUR se splatností tři měsíce a byla vypořádána další ve výši 2,9 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 18,2 mld. EUR se splatností šest měsíců a byla vypořádána další ve výši 1,7 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (oproti 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 32,1 mld. EUR (oproti 123,4 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 11. prosince 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,4 mld. EUR na 26,7 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 83,2 mld. EUR na 242,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 238 146 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 191 939 −721
2.1 Pohledávky za MMF 62 241 7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 129 698 −728
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 34 941 −1 032
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 159 −495
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 159 −495
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 629 285 −18 834
5.1 Hlavní refinanční operace 56 457 −2 349
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 572 565 −16 581
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 238 100
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 25 −3
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 429 1 861
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 328 916 692
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 26 654 429
7.2 Ostatní cenné papíry 302 262 263
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 191 0
9 Ostatní aktiva 245 535 3 641
Aktiva celkem 1 744 542 −14 887
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 789 353 4 132
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 274 667 −8 065
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 242 564 83 193
2.2 Vkladová facilita 32 093 −91 268
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 11 10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 250 −136
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 139 807 −11 119
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 131 109 −11 125
5.2 Ostatní závazky 8 697 6
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 48 918 −696
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 581 345
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 038 −980
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 038 −980
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 50 906 0
10 Ostatní pasiva 162 806 1 631
11 Účty přecenění 192 254 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 963 0
Pasiva celkem 1 744 542 −14 887

Kontakty pro média