Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 oktober 2009

13 oktober 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 oktober 2009 motsvarade minskningen på 2 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 179 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
7 oktober 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 9,9 miljarder CHF 10 miljarder CHF
8 oktober 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 34,1 miljarder USD 31,1 miljarder USD
8 oktober 2009 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 3,1 miljarder USD -
8 oktober 2009 91-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar - 1 miljard USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 305,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 772,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 138,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 33,9 miljarder EUR till 549,8 miljarder EUR. Onsdagen den 7 oktober 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 66,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 62,6 miljarder EUR. Torsdagen den 8 oktober 2009 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 3 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 1,1 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 36,1 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 2,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (ungefär samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 144,8 miljarder EUR (jämfört med 150,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,8 miljarder EUR till 17,4 miljard EUR för den vecka som slutade den 9 oktober 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 41,8 miljarder EUR till 176,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 238.167 −2
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 193.681 −718
2.1 Fordringar på IMF 62.857 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.824 −718
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 48.937 −3.387
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.418 277
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.418 277
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 694.579 −39.745
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 62.620 −4.147
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 631.850 −35.590
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 85 −7
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 25 −1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.969 −706
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 322.880 2.124
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 17.353 1.774
7.2 Andra värdepapper 305.527 350
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.204 0
9 Övriga tillgångar 228.907 333
Summa tillgångar 1.802.742 −41.825
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 772.263 1.317
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 321.317 −47.590
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 176.524 −41.784
2.2 Inlåningsfacilitet 144.784 −5.813
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 7
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 169 10
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 152.328 578
5.1 Offentliga sektorn 138.427 −2.409
5.2 Övriga skulder 13.901 2.988
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 78.874 2.534
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.551 686
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.133 −708
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.133 −708
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 50.906 0
10 Övriga skulder 148.991 1.346
11 Värderegleringskonton 192.254 0
12 Eget kapital 72.957 0
Summa skulder 1.802.742 −41.825

Kontakt för media